Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy medentis medical GmbH,
Walporzheimer Str. 48-52,
53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler,
HRB: 4940, Koblenz Sąd lokalny,
Ust-IdNr.: DE-219121001, St-Nr.: 01/663/1214/6

Tel: +49 (0)2641 9110-0,
Faks: +49 (0)2641 9110-120

www.medentis.com
www.icx-shop.de
www.icx-denta5.de
www.icx-magellan.de
www.icx-imperial.de
www.medentis-akademie.de
www.ifu.medentis.com
www.ifu.davinci-implant.de
www.davinci-implant.de

Firma medentis medical GmbH nie udziela żadnej gwarancji na wszystkie informacje zawarte w naszych programach, a w szczególności na aktualność i kompletność zamieszczonych cenników, komentarzy, tekstów różnych i prawnych.

 

 1. Postanowieniaogólne – zakres
  (1) Wszystkie uzgodnienia między nami a klientem w celu wykonania niniejszej umowy są zawarte w formie pisemnej w niniejszej umowie.
  (2) Nasze Warunki Sprzedaży obowiązują zarówno dla handlowców w rozumieniu § 24 Ogólnych Warunków Handlowych (AGBGB), jak i dla osób nie będących handlowcami, o ile ich zastosowanie nie zostało wyraźnie ograniczone do handlowców w następujących przypadkach.
  (3) Nasze warunki sprzedaży obowiązują wyłącznie dla handlowców w rozumieniu § 24 ustawy o ogólnych warunkach handlowych (AGBG); nie uznajemy żadnych warunków klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków sprzedaży, chyba że wyraźnie wyraziliśmy zgodę na ich obowiązywanie w formie pisemnej. Nasze warunki sprzedaży obowiązują również wtedy, gdy realizujemy dostawę do klienta bez zastrzeżeń, wiedząc, że warunki klienta są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków sprzedaży. Nasze warunki handlowe obowiązują również dla wszystkich przyszłych transakcji z dostawcą.
 2. Oferta – dokumenty ofertowe
  (1) Zamówienie złożone przez klienta stanowi wiążącą ofertę, którą mamy prawo przyjąć w ciągu 2 tygodni poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia lub poprzez wysłanie towaru. W przypadku handlowców możemy przyjąć zlecenie w ciągu 4 tygodni, o ile jest ono kwalifikowane jako oferta zgodnie z § 145 BGB.
  (2) Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do programów, treści, struktur, kodów źródłowych, logiki, ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów. Dotyczy to w szczególności takich dokumentów pisemnych, które są oznaczone jako „poufne”. Przed przekazaniem ich osobom trzecim zamawiający wymaga naszej wyraźnej zgody na piśmie.
 3. Ceny – Warunki płatności – Odbiór
  (1) O ile nie podano inaczej w potwierdzeniu zamówienia, nasze ceny są cenami „ex works” bez opakowania.
  (2) Ustawowy podatek od wartości dodanej nie jest zawarty w naszych cenach; zostanie on wykazany oddzielnie na fakturze w ustawowej wysokości w dniu wystawienia faktury.
  (3) Potrącenie rabatu wymaga specjalnej pisemnej umowy.
  (4) O ile z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej, cena zakupu netto (bez potrąceń) jest wymagalna do zapłaty natychmiast po wystawieniu faktury. Jeśli klient zalega z płatnością, mamy prawo żądać odsetek za zwłokę w wysokości 8% powyżej odpowiedniej stopy dyskontowej Deutsche Bundesbank p.a. Jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić wyższą szkodę spowodowaną opóźnieniem, mamy prawo do roszczeń z tego tytułu. Klient jest jednak uprawniony do udowodnienia nam, że w wyniku opóźnienia płatności nie ponieśliśmy żadnej szkody lub ponieśliśmy znacznie mniejszą szkodę.
  5) Prawo do potrącenia przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane. Ponadto, będzie on uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania, o ile jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.
 4. Czas dostawy
  (1) Rozpoczęcie podanego przez nas czasu dostawy zakłada wyjaśnienie wszystkich kwestii technicznych.
  (2) Spełnienie naszych zobowiązań do dostawy zakłada ponadto terminowe i prawidłowe wypełnienie zobowiązań Zamawiającego. Zastrzegamy sobie prawo do powoływania się na niewykonanie umowy.
  (3) Jeżeli klient nie wywiąże się z obowiązku odbioru lub naruszy inne zobowiązania do współpracy, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za poniesione przez nas z tego tytułu szkody wraz z dodatkowymi nakładami. Dalsze roszczenia pozostają zastrzeżone.
  (4) Pod warunkiem, że spełnione są wymogi par. (3), ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia przedmiotu sprzedaży przechodzi na klienta w momencie, w którym klient popadł w zwłokę w odbiorze lub zwłokę dłużnika.
  (5) Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile umowa kupna-sprzedaży jest transakcją na dostawę w ustalonym terminie w rozumieniu § 361 niemieckiego kodeksu cywilnego lub § 376 niemieckiego kodeksu handlowego. Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi również wtedy, gdy w wyniku opóźnienia dostawy, za które ponosimy odpowiedzialność, klient ma prawo twierdzić, że jego interes w dalszym wykonywaniu umowy wygasł.
  (6) Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi również wtedy, gdy opóźnienie w dostawie jest spowodowane umyślnym lub wynikającym z rażącego niedbalstwa naruszeniem umowy, za które ponosimy odpowiedzialność; winę ponoszą nasi przedstawiciele lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania. O ile umowa dostawy nie opiera się na umyślnym naruszeniu umowy, za które ponosimy odpowiedzialność, nasza odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
  (7) Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi również wtedy, gdy odpowiedzialne za opóźnienie dostawy wynika z zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych; w tym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza jest jednak ograniczona do przewidywalnej, typowej szkody.
  (8) Jeżeli opóźnienie w dostawie wynika wyłącznie z zawinionego naruszenia nieistotnego obowiązku umownego, Zamawiający ma prawo żądać zryczałtowanego odszkodowania za opóźnienie w wysokości 3% wartości dostawy za każdy pełny tydzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 15% wartości dostawy.
 5. Przejście ryzyka – koszty opakowania
  (1) O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wysyłamy towar na ryzyko Kupującego. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru trasy transportu i środków transportu, o ile nie uzgodniono inaczej.
  (2) Ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania dostarczanego towaru Kupującemu, spedytorowi, przewoźnikowi lub innej firmie wyznaczonej do realizacji wysyłki, jednak nie później niż z chwilą opuszczenia przez towar siedziby naszego przedsiębiorstwa.
  (3) Opakowania transportowe i wszystkie inne opakowania zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opakowań nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem palet. Klient jest zobowiązany do utylizacji opakowania na własny koszt.
  (4) W przypadku, gdy nie ponosimy odpowiedzialności za zwrot towaru, nie zapewniamy ochrony ubezpieczeniowej; w tym przypadku ryzyko nieubezpieczonego zwrotu towaru ponosi klient.
 6. Rękojmia za wady, odszkodowanie za szkody
  (1) Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi zakładają, że należycie wypełnił on swoje obowiązki w zakresie kontroli i zgłaszania wad zgodnie z §§ 377, 378 Kodeksu Handlowego (HGB).
  (2) W przypadku wystąpienia wady przedmiotu zakupu, za którą ponosimy odpowiedzialność, mamy prawo wyboru pomiędzy usunięciem wady a dostawą zastępczą. W przypadku usunięcia wady jesteśmy zobowiązani do poniesienia wszelkich nakładów koniecznych do usunięcia wady, w szczególności kosztów transportu, przejazdu, robocizny i materiałów, o ile nie ulegną one zwiększeniu w związku z tym, że rzecz zakupiona została przewieziona do innego miejsca niż miejsce spełnienia świadczenia.
  (3) Jeżeli usunięcie wady/dostawa zastępcza nie powiedzie się, klient ma prawo, według własnego uznania, zażądać odstąpienia od umowy (anulowanie umowy) lub odpowiedniego obniżenia ceny zakupu (obniżenie ceny). O ile przedmiot sprzedaży nie posiada gwarantowanej jakości, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi §§ 463, 480 ust. 2 BGB za szkody spowodowane niewykonaniem umowy.
  (4) Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli klient dochodzi roszczeń odszkodowawczych na podstawie działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, w tym działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa naszych przedstawicieli lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania. O ile nie zostaniemy oskarżeni o umyślne naruszenie umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
  (5) Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, ale tylko za przewidywalne, typowo występujące szkody.
  (6) We wszystkich pozostałych przypadkach odpowiedzialność odszkodowawcza jest wykluczona; w tym zakresie nie odpowiadamy w szczególności za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy.
  (7) Przepisy bezwzględnie obowiązujące ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.
  (8) Okres gwarancji wynosi sześć miesięcy, licząc od momentu przeniesienia ryzyka. Termin ten jest terminem przedawnienia i obowiązuje również dla roszczeń o odszkodowanie za szkody następcze spowodowane wadą, o ile nie są wysuwane roszczenia deliktowe; dla nich obowiązuje ustawowy termin przedawnienia.
 7. Odpowiedzialność solidarna (1) Wyklucza się odpowiedzialność odszkodowawczą wykraczającą poza zakres określony w § 6, niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia.
  Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu zawinionego naruszenia umowy, pozytywnego naruszenia umowy lub roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego zgodnie z § 823 BGB.
  (2) Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niemożliwości lub niemożności świadczenia pozostają nienaruszone.
  (3) To samo obowiązuje, o ile odpowiedzialność jest obowiązkowa na podstawie przepisów ustawy o odpowiedzialności za produkt.
  (4) O ile nasza odpowiedzialność odszkodowawcza jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej naszych pracowników, przedstawicieli i osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania.
 8. Zastrzeżenie własności
  (1) Zastrzegamy sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży do momentu otrzymania wszystkich płatności wynikających ze stosunków handlowych z klientem. Przeniesienie własności następuje dopiero po zapłaceniu pełnej kwoty faktury. W przypadku niezgodnego z umową postępowania zamawiającego, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odebrania przedmiotu sprzedaży. Odebranie przez nas przedmiotu sprzedaży nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że wyraźnie oświadczyliśmy to na piśmie. Zajęcie przez nas przedmiotu sprzedaży stanowi zawsze odstąpienie od umowy. Po odebraniu przedmiotu sprzedaży jesteśmy uprawnieni do jego realizacji, a uzyskane w ten sposób środki zostaną zaliczone na poczet zobowiązań klienta – po potrąceniu uzasadnionych kosztów realizacji.
  (2) Kupujący jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z przedmiotem sprzedaży; w szczególności jest on zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia na własny koszt od szkód spowodowanych ogniem, wodą i kradzieżą według wartości odtworzeniowej. Jeżeli wymagane są prace konserwacyjne i inspekcyjne, klient musi je przeprowadzić w odpowiednim czasie na własny koszt.
  (3) W przypadku zajęcia lub innych interwencji osób trzecich, klient musi nas niezwłocznie poinformować na piśmie, abyśmy mogli podjąć działania prawne zgodnie z § 771 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (ZPO). O ile osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam kosztów sądowych i pozasądowych powództwa zgodnie z § 771 ZPO (niemiecki kodeks postępowania cywilnego), klient ponosi odpowiedzialność za poniesioną przez nas szkodę.
  (4) Klient jest uprawniony do odsprzedaży przedmiotu sprzedaży w ramach normalnej działalności gospodarczej, jednakże niniejszym odstępuje nam wszelkie roszczenia w wysokości kwoty końcowej faktury (łącznie z podatkiem VAT) naszej wierzytelności, które przysługują mu z tytułu odsprzedaży wobec jego klientów lub osób trzecich, niezależnie od tego, czy przedmiot sprzedaży został odsprzedany bez przetworzenia czy po przetworzeniu. Klient pozostaje uprawniony do ściągania tej należności również po cesji. Nie ma to wpływu na nasze prawo do samodzielnego ściągania należności. Zobowiązujemy się jednak do nieściągania wierzytelności, o ile klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych z pobranych środków, nie zalega z płatnościami, a w szczególności nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego oraz nie wstrzymano płatności. W takim przypadku możemy jednak zażądać, aby klient poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, podał wszystkie informacje niezbędne do ściągnięcia należności, przekazał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji.
  (5) Przetwarzanie lub przekształcanie przedmiotu sprzedaży przez klienta odbywa się zawsze na nasze zlecenie. Jeżeli przedmiot sprzedaży zostanie przetworzony z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości przedmiotu sprzedaży (kwota faktury końcowej z VAT) do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania. W pozostałym zakresie do przedmiotu powstałego w wyniku przetwarzania stosuje się te same zasady, co do przedmiotu sprzedaży dostarczonego z zastrzeżeniem.
  (6) Jeśli przedmiot sprzedaży zostanie w sposób nierozerwalny zmieszany z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości przedmiotu sprzedaży (kwota końcowa faktury z VAT) do innych zmieszanych przedmiotów w momencie zmieszania. Jeżeli mieszanie odbywa się w taki sposób, że rzecz klienta należy traktować jako rzecz główną, uznaje się za uzgodnione, że klient przenosi na nas współwłasność proporcjonalnie. Klient przechowuje dla nas wytworzoną w ten sposób wyłączną własność lub współwłasność w bezpiecznym miejscu.
  (7) Klient ceduje na nas również wierzytelności w celu zabezpieczenia naszych roszczeń wobec niego, które powstaną wobec osoby trzeciej w wyniku połączenia przedmiotu sprzedaży z działką.
  (8) Na żądanie klienta zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń w zakresie, w jakim możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przekracza o ponad 10% wartość zabezpieczanych roszczeń; wybór zabezpieczeń, które mają być zwolnione, należy do nas.
 9. Produkty wykonywane na zamówienie
  (1) W przypadku programów lub części programów, towarów produkowanych według rysunków, wzorów lub innych specyfikacji klienta, klient przejmuje odpowiedzialność w przypadku naruszenia praw patentowych i innych praw własności przemysłowej osób trzecich i zwalnia nas od takich roszczeń.
  (2) Nasze rysunki, wzory lub modele pozostają naszą własnością i mogą być udostępniane osobom trzecim tylko do wglądu i za naszą pisemną zgodą. Narzędzia i urządzenia pozostają naszą własnością, nawet jeśli nabywca poniósł proporcjonalne koszty produkcji. Zobowiązujemy się do przechowywania form i przyrządów do powtórnych zamówień. Zobowiązanie do zatrzymania towaru wygasa, jeżeli w ciągu dwóch lat od ostatniej dostawy nie wpłyną od klienta żadne dalsze zamówienia. Zobowiązanie do przechowania towaru wygasa natychmiast, jeśli klient nie zapłaci za dostarczony mu towar lub nie zapłaci w terminie.
 10. Właściwośćmiejscowa sądu– miejsce wykonania
  (1) Jeżeli klient jest kupcem, właściwością miejscową sądu jest nasza siedziba; jednakże jesteśmy również uprawnieni do pozwania klienta w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.
  (2) O ile z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej, miejscem wykonania zobowiązania jest miejsce naszej siedziby.

Ogólne Warunki Handlowe medentis medical GmbH – Rev 04

AGB's medentis zum Download (PDF) (30,4 KB)

 

Do polityki prywatności